EST

Lodjaseltsi eesmärgid

 • Eesti sisevete põliste laeva- ja paadiehitustraditsioonide jätkamine, ajalooliste veesõidukite ehitamine, taastamine, säilitamine ja populariseerimine;.

 • Veeliikluse elavdamine, ajalooliste veeteede (eeskätt Pärnu-Viljandi- Võrtsjärve–Emajõe–Peipsi väila) arendamine, Eesti ja Venemaa vahelise laevaliikluse taaselustamine,

 • Loodustsäästva turismi arendamine, uute turismihuviväärsuste ja -marsruutide loomine.

 • Siseveekogude ja siseveeliiklusega seonduva ajaloo uurimine ja tutvustamine, veeliiklusega seotud koduloolise teabe ja ainese, sh paadi  ja laevameistrite teadmiste kogumine, talletamine ja publitseerimine, temaatiliste väljapanekute ja muuseumi loomine;

 • Pärandtehnoloogiate uurimine ja taasrakendamine, Pärandkultuuri ja -maastike säilitamine ning hooldamine, looduskaitse.

 • Aktiivse loodussäästliku eluviisi ja erinevate veega seotud rekreatiivsete tegevuste propageerimine.


Eesmärkide saavutamiseks Lodjaselts


 • tegeleb laevasõitude, veematkade, erinevate ürituste korraldamisega, organiseerib mitteformaalset klubilist tegevust;

 • kogub ja levitab Seltsi tegevusse puutuvat teavet ja teadmisi; korraldab, koolitusi, seminare ja nõuandlust;

 • korraldab oma tegevuse rahastamist; arendab majandustegevust; taotleb projektide tugirahastamist Eesti, Euroopa Liidu ja teiste riikide valitsus  ja valitsusväliste abiprogrammide, fondide, kohalike omavalitsuste ja põhiseaduslike institutsioonide poolt;

 • osaleb rahvusvahelises koostöös, peab selleks ühendust teiste sarnaseid eesmärke taotlevate institutsioonidega Eestis ja välismaal; teeb eesmärgipärast koostööd teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

 • tegeleb oma tegevust ja sellega seonduvat tutvustavate teabematerjalide (sh e rakendused) koostamise, vormistamise ja väljaandmisega;

 • annab välja sihtotstarbelisi stipendiume ja toetusi

 • tegeleb noorsootöö- ja kultuurialase huvitegevuse korraldamisega

 • tegeleb muude tegevustega, mis on kooskõlas Seltsi eesmärkidega ega ole vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega